AVÍS LEGAL

1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest WEBSITE:

Denominació Social: INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER S.A.
Nom Comercial: INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER S.A.
Domicili de Contacte: Torrent dels Lledoners, 128, 08360 Canet de Mar
Domicili Social: Torrent dels Lledoners, 128, 08360 Canet de Mar
CIF: A-08290827
Telèfon: +34 937 943 970
E-mail: ies@iessoler.com
Nom del domini: http://iessoler.com/
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 1434 Secció 2a, Foli 101, Fulla Número 20. 150, Inscripció 1a 13-06-72.

 

Condicions d’ÚS del WEBSITE

2. ATRIBUCIÓ CONDICIÓ D’USUARI DEL WEBSITE

La utilizació de http://iessoler.com/ (d’ara endavant, el WEBSITE) atribueix la condició d’usuari del website i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER S.A.(d’ara endavant IES) en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al WEBSITE. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el WEBSITE, ja que poden sofrir modificacions.

IES es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del WEBSITE, i és obligació de l’Usuari revisar periòdicament les presents condicions.

3. OBJECTE

Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i IES quan els primers usin el WEBSITE ofert per IES amb qualsevol mena de finalitat.

4. OBLIGACIONS DELS USUARIS

Accés i utilització del WEBSITE:

La visita i la consulta d’informació del WEBSITE, té caràcter gratuït per a tots els Usuaris.

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris en el WEBSITE i, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

IES és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada a aquest, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest WEBSITE, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre en cap forma sense el permís previ, escrit i explícit d’IES.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’aportar continguts que hagin estat obtinguts de manera il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà l’usuari iIES de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se aIESper aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En el cas en el qual un Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un email rgpd@iessoler.com informant a IES i en el qual es continguin els següents extrems:

(a) Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
(b) Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el WEBSITE i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització en les pàgines web;
(c) Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;
(d) En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
(e) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

IESprocedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, en el seu cas, de les citades dades o continguts.

Tots els serveis de l’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut que s’accedeix per mitjà de l’ús del WEBSITE és propietat d’IES o del respectiu amo i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS i CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que ens faciliti només s’usaran per a gestionar i oferir-li un servei òptim i de qualitat. Només tractarem les dades personals que vostè mateix ens faciliti. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

IES garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa de privacitat. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a IES eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.
Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. Vostè ens autoritza al fet que passin a formar part d’un fitxer del qual és responsable IES davant el qual podrà exercitar els seus drets, i al fet que sigui utilitzada per a mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de la nostra empresa.
A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’emplenament dels formularis. D’igual forma, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a IES permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi aIES o a tercers per la informació que faciliti.
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a IES enviant un email rgpd@iessoler.com.

7. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

IES no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, IES advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament d’aquests. IES tampoc garanteix la utilitat dels serveis del WEBSITE per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el WEBSITE.

Si vostè se sent perjudicat per la difusió en el nostre WEBSITE de vídeos o imatges, pot remetre’ns un email a: rgpd@iessoler.com i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre WEBSITE.

Respecte als Enllaços externs: el WEBSITE pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats per IESper tant no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privacitat o pràctiques d’aquests llocs web externs. L’existència d’aquests enllaços en la web no comporta, per part de IES, l’aprovació dels productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en tals llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs.

IESes guardarà el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament en línia en el present document.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Els termes i l’ús del WEBSITE de IES o qualsevol servei que ofereixi IES seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).