Els avantatges de treballar amb un Programari de Disseny 2D i 3D

Els avantatges de treballar amb un Programari de Disseny 2D i 3D

Desenvolupant la Innovació: Crear productes que destaquin en termes de qualitat i eficiència

En els darrers anys, IES Soler ha experimentat una transformació significativa en la seva manera de treballar, gràcies a la integració de softwares en els seus processos creatius i de desenvolupament de productes en format 2D i 3D. Entre aquestes poderoses eines, destaca el Solid Edge, un destacat programari de disseny assistit per ordinador que ha esdevingut un element clau en la creació i optimització d’equips més eficients i avançats.

L’aplicació d’aquesta tecnologia ha transcendit més enllà de simplement millorar la qualitat dels productes; també ha redefinit el procés de disseny, proporcionant una major agilitat i precisió abans impensables.
En un món on la innovació i l’eficiència són factors decisius per a l’èxit, aquests tipus d’eines són un aliat indispensable, aportant una sèrie de beneficis que influeixen positivament tant en el procés de desenvolupament com en el resultat final dels productes.

Aquesta integració tecnològica no només ha impulsat la productivitat sinó que també ha afavorit la creació de productes amb un alt nivell de sofisticació i rendiment. La capacitat d’explorar els límits del disseny gràcies a les dimensions 2D i 3D ha obert noves oportunitats creatives per als professionals d’IES Soler, permetent-los impulsar la seva visió i materialitzar idees amb una precisió excepcional.

En resum, treballar amb softwares de disseny 2D i 3D com Solid Edge a l’IES Soler no només significa adaptar-se als temps actuals, sinó també aprofitar les oportunitats que aquestes eines ofereixen per impulsar la innovació i crear productes que destaquen en termes de qualitat i eficiència.

Desxifrant els avantatges: Quins són els avantatges de treballar amb Solid Edge o un software similar?

  1. El primer i més destacat avantatge de treballar amb un software de disseny en 2D i 3D és la seva capacitat per reduir significativament els errors de disseny. Gràcies a les seves funcionalitats de visualització en 3D, els dissenyadors poden identificar i corregir qualsevol problema de col·lisió o d’assemblatge abans que aquests es converteixin en prototips reals. Aquesta característica no només optimitza el temps i els recursos, sinó que també millora la qualitat del producte final.
  2. Un altre aspecte clau és la rapidesa amb què permet als dissenyadors treballar. Amb una extensa biblioteca de peces i components, aquestes eines faciliten la creació i modificació de dissenys, accelerant així el cicle de desenvolupament del producte. Aquesta millora en la velocitat i eficiència del disseny és vital en un mercat on el temps per a la comercialització pot ser un factor crític.
  3. La comunicació eficaç de la informació de disseny és una altra fortalesa d’aquest tipus d’eines. El software permet compartir detalls dels dissenys mitjançant formats com ara .step, plànols detallats i vistes “explosionades”. Això no només facilita la col·laboració interna entre els equips, sinó que també millora la presentació i comprensió dels projectes davant clients i proveïdors.

    4. A més, existeix la possibilitat de complementar el disseny bàsic amb eines avançades, com la funció de quadre, perfecte per a la creació de xassissos i altres components de maquinària. Aquesta versatilitat d’eines enriqueix el procés creatiu i permet als dissenyadors explorar noves possibilitats i solucions.

    5. Finalment, la integració d’eines com el FloEFD, que es concentra centra en l’anàlisi de fluids i termodinàmica, permet als usuaris d’aquest tipus de software anar més enllà del disseny purament electromecànic. Aquesta capacitat d’integrar simulacions termodinàmiques en el procés de disseny ofereix una visió més completa de com els productes funcionaran en entorns reals, augmentant així la seva fiabilitat i rendiment

En resum, adoptar aquesta tecnologia representa un avanç crucial cap a l’eficiència, la innovació i l’excel·lència en el camp del disseny industrial. Integrar aquestes solucions tecnològiques permet a les empreses optimitzar processos, millorar la qualitat dels seus productes i fomentar un entorn de treball més creatiu i productiu. Aquesta transformació digital no només incrementa la competitivitat al mercat, sinó que també promou un desenvolupament sostenible i una major adaptabilitat davant els canvis del sector. Incorporar aquesta tecnologia és, sens dubte, un pas fonamental per mantenir-se al capdavant en un món industrial cada vegada més exigent i dinàmic.

Explorant la Integració d’Eines en l’Enginyeria Industrial: Entrevista amb Marcel Ruscalleda:

Avui ens asseiem amb Marcel Ruscalleda, responsable i tècnic del departament d’Enginyeria a Industrias Eléctricas Soler. Amb una formació sòlida en regulació i control de sistemes automàtics, i una graduació en Enginyeria Electrònica i Automàtica, Marcel ha dedicat la seva carrera professional al disseny d’equips, fent servir amb habilitat diferents eines, entre elles, Solid Edge.

La seva experiència acadèmica i professional l’ha mantingut estretament vinculat al disseny en xapa, a la tecnologia ordenada i al disseny amb tecnologia síncrona. Aquesta dedicació ha contribuït significativament a millorar el rendiment i l’eficàcia de l’ús d’aquestes eines en el seu dia a dia.

Parlem amb ell de la utilitat i integració d’aquest tipus d’eines al dia a dia d’un enginyer industrial.

Quins són els beneficis més importants que experimenteu en treballar amb eines de disseny en 3D, com Solid Edge, i la seva transició a plànols 2D?

És una eina que ens aporta una eficiència notable al nostre treball. Permet evitar col·lisions, assegurar la perfecta integració de peces i facilitar la creació d’assemblatges més grans. A més, la transició a plànols 2D agilitza el procés i redueix errors, ja que podem realitzar càlculs més complexos que serien dificultosos manualment.

Des de la teva perspectiva, quines funcionalitats de Solid Edge consideres essencials per IES?

El que més m’agrada d’aquesta eina és l’edició en 3D de la tecnologia síncrona. Ofereix flexibilitat, la fas servir en tecnologia ordenada (li proporciones instruccions graduals a mesura que avances en la creació de peces) o síncrona (flexible i pot se modificat de forma més dinàmica). La tecnologia síncrona ens ha permès donar-li més velocitat i rendiment al nostre disseny.

En conclusió, l’ús de softwares avançats en disseny 2D i 3D pot revolucionar el treball en enginyeria i disseny industrial, proporcionant precisió i eficiència.

A Industrias Eléctricas Soler (IES), l’ús de diverses eines, com ara softwares de càlcul termodinàmic i de disseny mecànic, millora significativament la precisió en el desenvolupament de productes com ara els escalfadors elèctrics. Aquestes eines no només permeten evitar errors de disseny, accelerar el cicle de desenvolupament i millorar la comunicació i col·laboració, sinó que també obren la porta a innovacions i solucions creatives.

Integrar tecnologies, sens dubte és impulsar el progrés en l’enginyeria moderna.