Per què és important la certificació ISO 14001?

Per què és important la certificació ISO 14001?

ISO14001 Certification

Vivim en un món globalitzat en el qual les empreses més competitives valoren la conservació del medi ambient perquè és part de la conducta moral de les organitzacions i també de la societat en el seu conjunt.
Les certificacions concedides fins avui avalen a IES SOLER amb els estàndards superiors de qualitat i corroboren el seu compromís amb la societat i el medi ambient. Aquestes certificacions ens atorguen el reconeixement de competència per a enfrontar els reptes de la indústria de manera segura i responsable a nivell nacional i internacional.
A IES s’obté la certificació ISO 14001:2015 per primera vegada en 2018, i és des de llavors, atès que treballem amb empreses líders des del punt de vista mediambiental, i també pel ferm compromís cap a la sostenibilitat i el medi ambient, es continua auditant per garantir el compliment de la norma. Aquesta certificació al costat de la IS0 9001 aprovada i renovada des de 1999 complementa en la millora contínua, des d’un punt de vista més complet.
Per això, avui volem parlar sobre la normativa ISO 14001 i quins són els principals beneficis que té per a les empreses.

ISO14001 Certification
Aquesta normativa és un estàndard internacional que defineix com implementar un sistema de gestió mediambiental (SGM) eficaç. Està dissenyat per a ajudar les empreses a incorporar les seves responsabilitats amb el medi ambient en els processos interns, a més de que contribueix al creixement empresarial per diferents motius. Aquesta implementació no sols afavoreix a les empreses sinó també als seus proveïdors, clients, organismes ambientals i internacionals o persones que desitgen treballar en companyies que progressen cap a la sostenibilitat.

Quins són aquests avantatges?

Millorar el Sistema de Gestió Ambiental. La norma millora els elements de gestió ambiental existents en l’empresa proporcionant una millor política interna i les adequacions necessàries en matèria mediambiental perquè l’empresa sigui més competitiva en el mercat. “Sota aquest mantell que ens dona la normativa, portem un control sobretot el que es genera com a subproducte/residu durant el procés productiu, sobre les emissions i abocaments que fem al medi ambient, que són periòdicament revisats optimitzats (quan no eliminats, si és possible), així com l’impacte sobre el medi ambient dels embalatges/envasos que es posen en el mercat. Mantenir un control sobretot el que implica IES per la societat, ens ha portat a controlar i permanentment optimitzar la gestió”, afirma el responsable del departament de qualitat en IES Soler.

Major rendibilitat: Amb la reducció de costos d’energia i residus, l’empresa treballa de manera més eficient millorant la rendibilitat en el seu conjunt. La reducció de costos en prevenir la contaminació suposa un altre gran benefici de l’ISO 14001.

ISO14001 CertificationMillora de la imatge de l’empresa. L’adhesió a l’ús d’un segell sostenible, com el Segell ISO 14001, al costat de la marca de l’empresa és una bona manera d’informar el mercat que estem actuant de manera correcta amb el medi ambient, una cosa molt important ja que la fa atractiva per a la resta d’empreses i proveïdors, així com per a les persones que vulguin treballar en ella. La imatge de marca augmenta i es vinculen a l’empresa una sèrie de conceptes positius com: transparència, responsabilitat ambiental i la idea d’una organització “neta” que no danya el medi ambient.

Noves oportunitats empresarials. A partir de comptar amb aquesta certificació, és més fàcil que puguin sorgir noves oportunitats de negoci atès que els empresaris desitgen mantenir relacions comercials amb empreses més sostenibles i que respectin les normes mediambientals. Tenir l’ISO 14001 fa que sigui més difícil que ocorrin futurs escàndols ambientals com a contaminació de l’aire, fugides, vessaments o deixalles tòxiques.

Compliment de la legislació ambiental. En situacions on hi ha catàstrofes mediambientals derivades dels errors d’indústries o empreses productores, les multes poden aconseguir quantitats realment importants arribant a xifres de milers de milions d’euros. A més de que suposa una gran crisi per a l’empresa (primer de comunicació i després amb una imatge danyada que és difícil de canviar), també s’han donat casos de companyies que han hagut fins i tot de tancar a causa de les enormes despeses als quals havien de fer front i no han pogut.

Per tant, la certificació ISO 14001 aporta tant a les grans corporacions com a les petites empreses, el coneixement necessari de la legislació actual pel que fa a l’àrea d’activitat i també les principals pautes que han d’adoptar les companyies per a evitar problemes d’aquest nivell. Tenir perquè el segell ambiental d’aquesta normativa evitarà sancions i multes per danyar el medi ambient.

Augmenta la competitivitat internacional. Moltes empreses internacionals exigeixen a l’hora de tancar un contracte la certificació en determinades normes, entre elles, comptar amb l’ISO 14001. Així doncs, aquesta normativa obre un ventall gran de possibilitats comercials en l’exterior. Sol ser habitual que les empreses que posen el focus en els valors ambientals prefereixin mantenir relacions amb altres corporacions que tenen la mateixa política d’empresa. Això afavoreix a la marca i aporta valors sostenibles a l’empresa.

Satisfacció del client i atracció de talent. rebre un producte o servei de qualitat que compleixi amb la legislació ambiental promou la satisfacció del client. A les persones els interessa que el producte o servei que gaudeixen estigui elaborat correctament i compleixi amb les normes ecològiques. Sobretot, a les noves generacions. Segons diferents estudis, la generació millenial prefereix treballar en empreses que tinguin un propòsit que transcendeixi i no es quedin simplement en l’obtenció de beneficis econòmics.

Impacte social positiu. La teoria del “Valor compartit” de Michael Porter diu que les empreses que en el futur tindran més èxit seran aquelles que siguin capaços de crear valor compartit, és a dir, valor social, mediambiental i econòmic. En aquest sentit, el mateix responsable conclou que “aquesta normativa ens ajuda i ens serveix per a prendre consciència (i per a revisar que realment prenem consciència) mediambiental de les tasques que realitzem, per a donar a la societat el que necessita, amb el mínim impacte negatiu possible”.