Bescanviadors de calor elèctric

Els bescanviadors de calor elèctric o escalfadors elèctrics de pas estan dissenyats per a processos d’escalfament amb circulació o recirculació, per a circuits de líquids o gasos: aigua, calefaccions centrals, olis, vapor, aire, gasos i sals foses entre altres aplicacions.
El fluid circula per l’interior del dipòsit, adreçant-se mitjançant els deflectors interns dissenyats i instal·lats en el grup calefactor en la seva millor posició perquè la circulació i la transferència de la calor sigui la més eficient possible.
Aquests equips en la seva composició bàsica estan formats per un grup calefactor elèctric principalment en brida, un dipòsit o calderí a pressió, caixa de connexions i suports d’ancoratge, a partir d’aquí se li poden afegir infinitat de complements de control, seguretat i monitoratge, com a sondes de temperatura, pressòstats, manòmetres, vàlvules de purga i venteig o seguretat, armaris de control, etc.
Es construeixen sota demanda en diverses qualitats de materials, tensió, potència, mesura i forma per a cada tipus d’aplicació, sempre sota les directives, regulacions i especificacions particulars de cada client o aplicació, amb l’opció de diferents acabats, pintat, decapatge, calorifugatges, etc. Els nostres equips poden treballar en les condicions de pressió i temperatura més extremes, en entorns corrosius i en zones classificades de perill d’explosió. Fa més de 75 anys que dissenyem aquests equips per a infinitat d’aplicacions i clients arreu del món.

Comparteix: